Quyết định số 1104/QĐ-BXD ngày 24/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công nhận công trình xây dựng đạt Giải thưởng Công trình chất lượng cao đợt 2 năm 2017

http://www.xaydung.gov.vn/c/document_library/get_file?p_l_id=10499&folderId=29703&name=70701

Tin Liên Quan